سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
کدنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادسطح دورهمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
97512آموزش HSE ویژه شاغلین گروه صنایع غذایی و دارویی1397/08/241397/09/0216:00نشان تعالی HSE دبیرخانه 01397/08/23 173